RABLÁS UDVARHELYSZÉKEN 1843-BAN

Ez új év első éjszakáján Darvai Sámuel jámbor polgárnak házát kirablák. Ládáját, melyben istenátok nyomán „véresverejtékkel“ gyűjtögetett pénzét tartá, elvitték, és daczolva az ekkori sanyarú idővel a mezőn felszaggatván, 1000 forintjával odább állottak. – Még azon éjjel kárát észre vett Darvai, lármát ütött, elöljárókat költött fel, ’s az öszverombolt ládát megtanálva, házától aznap távozott múlt évi szolgálóját Patakfalváról gyanúra, egy városi asszonyszemélylyel együtt, béfogatta.

A nyomozást másnap a városi elöljáróság megkezdette, és most is folytatja. – Ha olly szerencséje lesz az nyomozó biztosságnak e’ tárgyban is, mint a’ múlt év October 9-kén, itten az ország útján megfosztatott zsidó ügyében: úgy a’ gonosztevők bizonyosan ki fognak kerülni; de sem a’ károsra, sem a’ város becsülete rovására azon szerencsétlenséget viszont nem ohajtom, hogy a’ rabló – mint az zsidóé – büntetetlen kedvére száguldozzon Oláhország felé. 

Forrás: Erdélyi Híradó (1843)

Közzéteszi: Balázs Árpád