TEMPLOMSZENTELÉS - KÉNOS (1846)

Kénos június 21- kén. Ma az itteni egységhívőknek rendkívüli innepélyök vala, ez nap szentelték fel ugyan is az idevaló, ez előtt három évvel épülni kezdett szt. egyházat számtalan minden felekezetű idegen hallgatók jelenlétében, czélszerű szónoklatot tartván helybeli hitszónok l Sándor Ferencz „Solt. XCVlik része ti — 9 versein alapukat, és h. sz. mártoni hitszónok t. Cserei Móses, mind keltő teljes megelégedésére az innepélyre felgyűlt hallgatóknak.

Ugyan ez alkalommal próbállá meg K. solymosi oskolatanitó Török József ‘s adá által a’ helybeli oskola tanítónak a Jakab Lajos ud va r helyszéki főjegyző úr által saját költségén készitetett díszes orgonát, hol szükségesnek látom megemlíteni: miszerént nem csakhogy a templom elkészítésében mind végig munkás részt vett a tisztelt úr— saját költségén orgonát készítetett, hanem e felett tisztelt neje mlgs Iszlay Zsuzsánna úrasszony koronát— édesjatyja idősb Jakab Gergely úr.sz. asztalt készíttettek a’ templom számára, s így az egész templom diszitése a’ többször tisztelt úr, és családja nagylelkűségökből telék ki, — megemlítendő még e templom elkészitésében kimutatott buzgóságáért Sz: Udvarhelyről Kóbori Mártonné Demeter Juliánna. — Fogadják azért e joltévök a vallás szent ügyéérti buzgalmuk jutalmául az egyház mély háláját — ‘s megbocsássanak hogy szerénységöket el nem hallgatá.

Vasárnapi Újság,1846

CsedőAttila fényképe

Gyűjtötte Balázs Árpád