ÁGAK - két Szervátiusz a Műcsarnokban

A tár­lat a két szob­rász­mű­vész – apa és fia – élet­mű­vé­nek ret­ros­pek­tív igé­nyű be­mu­ta­tá­sa. A Mű­csar­nok rep­re­zen­ta­tív szo­bor­csar­no­ká­ban, va­la­mint jobb­ról és bal­ról kap­cso­ló­dó ter­me­i­ben közel száz­har­minc al­ko­tá­son ke­resz­tül is­mer­he­ti meg a kö­zön­ség a Ko­lozs­vá­rott szü­le­tett Szer­vá­ti­usz Jenő és Szer­vá­ti­usz Tibor élet­mű­vét. Az 1983-ban el­hunyt Szer­vá­ti­usz Jenő mű­vé­sze­té­nek fó­ku­szá­ban a szü­lő­föld és a ma­gyar kul­tú­ra sze­re­te­te állt. Ki­vé­te­les kül­de­tés­tu­da­tát és a ma­gyar nép sorsa iránt ér­zett el­kö­te­le­ző­dé­sét fia, Tibor is ma­gá­é­nak vall­ja.

 
A Mű­csar­nok nyári tár­la­tán be­mu­tat­ják a Ko­lozs­vá­ri Mű­vé­sze­ti Mú­ze­um­ban őr­zött Szer­vá­ti­usz Jenő szob­ro­kat épp­úgy, mint Szer­vá­ti­usz Tibor mo­nu­men­tá­lis mun­ká­it: így a Ma­gyar Nem­ze­ti Ga­lé­ri­á­ban lévő fő­mű­vét, a Tüzes tró­non címet vi­se­lő Dó­zsa-szob­rot, és a rit­kán lát­ha­tó több mint 4 mé­te­res Ko­lozs­vá­ri Krisz­tust is.

A ki­ál­lí­tás­ra közel 80 mű ér­ke­zik Szer­vá­ti­usz Tibor mű­ter­mé­ből, köz­tük a ha­tal­mas an­de­zit Ady-fej, vagy a bronz Szabó De­zső-fej. Együtt lesz lát­ha­tó több Pe­tő­fi Sán­dort áb­rá­zo­ló műve, így a mű­te­rem­ből ér­ke­zők mel­lett a Pe­tő­fi Iro­dal­mi Mú­ze­um­ban őr­zött Is­pán­kút. A Nem­ze­ti Ga­lé­ria gömb­kő Mó­ricz feje és párd­arab­ja a ho­mok­kő­ből ké­szült Nap­is­ten lánya is sze­re­pel majd a tár­la­ton. A nagy­mé­re­tű fő­mű­vek lát­vá­nyát egé­szí­tik ki a ki­sebb, in­ti­mebb fa­ra­gá­sok és önt­vé­nyek, va­la­mint a slide-show se­gít­sé­gé­vel be­mu­tat­ni ter­ve­zett köz­té­ri művek.
 

Szervátiusz Jenő (1903-1983)


Szer­vá­ti­usz Jenő és Tibor mun­kái szá­mos eu­ró­pai nagy­vá­ros­ban vol­tak már lát­ha­tók, azon­ban iga­zán je­len­tős, át­fo­gó be­mu­ta­tá­suk­ra év­ti­ze­dek óta nem volt példa.

A mos­ta­ni ki­ál­lí­tás ilyen ér­te­lem­ben min­den ko­ráb­bi­nál komp­le­xebb­nek ígér­ke­zik. Egy­részt ki­te­kin­tést ad Szer­vá­ti­usz Tibor leg­utób­bi al­ko­tá­sa­i­ra, más­részt a Ko­lozs­vá­ron és bu­da­pes­ti köz­gyűj­te­mé­nyek­ben lévő művek most lesz­nek elő­ször együtt lát­ha­tó­k.

Szervátiusz Tibor (Fotó: www.lokal.hu)


A megnyitóra 2016. július 26-án, kedden  17.00 órakor kerül sor Budapesten, a Műcsarnokban (1146 Bp., Dózsa György út 37. – Hősök tere). A kiállítás kurátora Rockenbauer Zoltán. Méltatóbeszédet mond Temesi Ferenc, Kossuth-díjas író. Ebből az alkalomból külön köszöntik az aznap 86 esztendős Szervátiusz Tibort.

Forrás: Erdélyi Művészet, www.mucsarnok.hu

Élő Székelyföld Munkacsoport