Ábel és a történelem
Ábelt már igen zsenge korában bűvkörébe vonzotta a történelem. Sokáig úgy is tervezte, hogy történelemtanár lesz, esetleg történész, vagy legalább régész. (Ez utóbbiról akkor tett le végleg, amikor az apja egy tavaszon odaállította, hogy ássa fel piciny, hatszor hat méteres háztáji parcellájukat, veteményezés céljából.)

Nem tudta, hogy ehhez rosszkor és rossz helyen született. Eleinte még úgy volt, hogy minden rendben lesz. Az alsó tagozat negyedik osztályában annak rendje s módja szerint megjelent a vágyva vágyott történelem tankönyv, és Ábel – mint egy regényt – pár nap alatt végigolvasta. Persze, kisiskolásként nem tudhatta, hogy a „Hazánk (értsd: Románia) történelme” címet viselő opusvalóban a regény-, de leginkább a meseirodalom körébe tartozik. Neki nagy tetteket végrehajtó, csatákban diadalmaskodó hősökre volt szüksége, s ilyenek bőven teremtek a könyv lapjain. Gyermeki képzeletét máris derék, különféle ideálokért, de főként a hazáért, a szabadságért és a „nagy egyesülésért” harcba menő (és ott általában eleső), makulátlan jellemű román hősök igaz története népesítette be.

Az viszont már felemás érzéseket keltett benne, hogy a könyvben saját népe leginkább negatív kontextusban jelent meg. Hát ezt meg így hogy?! Hogy létezik, hogy a magyarok, a mieink, nem becsülték értékükön ezeket a derék héroszokat, hanem éppen ellenkezőleg: ott ártottak nekik, ahol tudtak?! Lám, nem elég, hogy elvettük a hazájukat (na jó, nem az egészet, csak a legfontosabb részét), de úton-útfélen még szipolyoztuk-köpölyöztük is őket?!

Ez valahogy elkedvetlenítette, megrontotta a közte és a hősei közti viszonyt. Az ősei közreálltak, így nem tudott teljesen azonosulni velük. Pedig mennyire szeretett volna! (Úgy járt, mint amikor egy erotikus álomban már csak egy lépést kellene tenni a rád váró nő felé, de nem mozdul a lábad. S ha mozdul, akkor felébredsz, s kiderül, hogy csak álom volt az egész.)

Ha komolyabban a lelkére veszi, akár skizofréniát is okozhatott volna benne, hogy kedvenc hősei az egyik oldalon, ő pedig szemközt, az elnyomók és kiszipolyozók táborában.

Voltak más furcsaságok is, de ezekre csak jóval később nyílt rá a szeme. 
 

Kisdiákként nem volt szembeszökő számára, hogy a tankönyv ellenség és ellenség között is különbséget tesz.

Egyrészt volt az elfogadható keretek közt és célokért, mondhatni gentlemanként gyilkoló ellenség: a rómaiak. Bár ők is derekasan kaszabolták a dákokat (a vitéz Decebal királyt például Traianus légiósai hajszolták öngyilkosságba), de ez inkább amolyan elkerülhetetlen és kényszerű rosszként jelent meg, amire azért volt szükség, hogy aztán a felek összebútorozhassanak és végrehajtsák azt a genetikai csodát, aminek a végén egy új nemzet jelenik meg a történelem porondján. (Szegény dákok olyan gyorsan beolvadtak a világhódítók családfájába, hogy idejük sem volt bár egyetlen szavacskát is átmenteni a román szókincsbe…)

Ezzel szemben a másik típusú ellenséget már egyértelműen eltiporni, pusztítani kellett éjszakai álruhás támadásokkal, karóba húzással, vagy ha úgy hozta a sors, kődobálással (lásd Károly Róbert szomorú kudarcát a posadai szorosban). Ők voltak a magyarok, a tatárok és a törökök. Őket feltehetőleg azért fogadták olyan mogorván, mert nem nászutazásra jöttek, és genetikai szempontból sem számolt senki velük.

Gyermeki lelkét kicsit bántotta, hogy az ő népe ilyen rossz társaságba keveredett, de így utólag már nem volt mit tenni. De hát mit is keresünk mi itt? Miért jöttünk e jámbor, békeszerető nép nyakára?! Hol is van akkor a mi hazánk?! E kínzó kérdésekre a tankönyv nem adott választ, a tanító nénitől pedig nem merte megkérdezni. Maradt a szorongás.

Középiskolás volt, amikor a hetvenes évek végén aztán egyik barátja a kezébe nyomta Jókai A magyar nemzet története című munkáját. Hazavitte, nekiesett – és egy világ omlott össze benne. Persze, nem volt kár azért a világért. Pláne, hogy helyébe egy olyan lépett, amire már maga is büszke lehetett, felemelt fejjel, megszorítások nélkül. Katartikus boldogság kerítette hatalmába, a legszívesebben mindenkinek elújságolta volna, de felsőbb évfolyamos barátja (a könyv tulajdonosa) erről határozottan lebeszélte. „Elégedj meg a lelki honfoglalással – mondta. – Ez neked is jobb lesz, és nekem is. A lényeg, hogy most már tudod, amit tudnod kell.” És Ábel valóban úgy érezte magát, mint aki egy hosszú, kínkeserves vándorlás után tért meg az övéihez. Ám az is világossá vált előtte, hogy ő ebben az országban soha nem lehet történelemtanár. Ahhoz már túl sokat tud. Így aztán a történelemhez fűződő intim viszonyát soha nem törvényesítette, megmaradt magánszenvedélynek, titkos „szeretőnek”.

Mindez mégsem volt teljességgel haszontalan. 

 
Tanítóként – okulva saját vesszőfutásából – már igyekezett megóvni tanítványait az identitás-, a múltnélküliség veszélyes mocsarától. Persze, egy huszonéves felelőtlen merészsége is kellett ahhoz, hogy a kommunista rezsim legsötétebb éveiben Jókai említett műve, egyfajta „szamizdatként”, a történelemórák nélkülözhetetlen kellékévé váljon.
 
 
Hogy a történelemoktatás „csápjai” mily messzire nyúlnak, jól illusztrálja a régi anekdota, miszerint egy erdélyi román atyafi a múlt század nyolcvanas éveiben husángot ragadva elindul, hogy eltángálja magyar falubelijét. Útközben találkozik ugyancsak román szomszédjával, aki döbbenten firtatja az akció okát, mire a nekitüzült atyafi: „Azért, mert ezek a semmirekellők gyilkolták meg Vitéz Mihály vajdát!” „De hát ez majd’ négyszáz évvel ezelőtt történt…” „Igen, de én most tudtam meg!”
 
Az esetnek több tanulsága is van. Először is: nem árt, ha történelmi ismereteink – pláne, ha rájuk hivatkozva teszünk valamit – pontosak. Vitéz Mihály vajdát ugyanis (bár minden okuk meglett volna rá, lásd Erdély feldúlása) nem a magyarok gyilkolták meg, hanem Giorgio Basta generális vallon zsoldosai, főnökük utasítására. A másik tanulságot Mikszáth fogalmazta meg a Beszterce ostromában: „Olyan ez a családi történelem, mint egy mélységes tó. Aki belenéz, aki belemereng, ha nincs erős feje, megszédül.” Ez ugyanúgy érvényes a „nagy” történelemre is. A harmadik pedig az, hogy – amint a népi bölcsesség is tartja – a szalmakalapnak is megvan a maga ideje. S ha valaki nem a kellő időben pattan lóra és ragad lándzsát, bizony könnyen fennakadhat az első szembejövő szélmalom vitorláin.

Ezek után magától kínálkozik a negyedik: hogy az ember életútja miként alakul, merre indul el és mivel a kezében, azért a legnagyobb felelősséget az oktatás, konkrétan a pedagógusok viselik. 

Címlépünkön a Decebal dák király arcképét ábrázoló 55 m magas, sziklába vájt dombomű látható, amely Jeselnica/Dunaorbágy (Eselnita) és Dunatölgyes (Dobova) között található a Bánságban (Mehedinti megye területén), amelyet I. C. Dragan (1917-2008), Olaszországban letelepedett, vasgárdista múltú román történész és üzletember támogatásával készítettek 1994 és 2004 között. Az objektum látványos, méreteiből és elhelyezéséból fakadóan nyilvánvalóan érzékelhető, hogy az „örökkévalóságnak” szánták. 

A szövegközi első képen Traianus császár egyik fennmaradt 4 x 1,75 méteres emléktáblája, egy 1900-ban készült felvételen. A mintegy 40 km-en sziklafalon haladó hadi utat még Tiberius császár (Kr. e. 42  Kr. u. 37) kezdte építtetni, Traianus fejezte be, amikor Dácia ellen vonultatta fel légióit a sikeres, második dák-római háborúban (105-106).  A Duna-Vaskapu vízíerőmű építésekor ez a tábla víz alá került. Az akkori jugoszláv kormány gondoskodott, hogy a vízszint fölé helyeztesse.


Harmadik képünkön a folyamszabályozási munkálatokat 1837-ben kormánybiztosként elkezdő, vezető és azt részben finanszírozó Széchenyi István emlékére elhelyezett tábláról készült felvétel látható (ugyancsak 1900-ból), amely szintén víz alá került 1972-ben. (A munkálatok 1896-ban fejeződtek be, a millenniumi üneplési láztól áthatva – egyébként jogosan az utókor ekkor adózott Széchenyi István emlékének.)

Negyedik képünkön a ma már víz alá merült Széchenyi-tábla fölött, jól látható helyen, engedélyt kérve a román hatóságoktól, a Gróf Széchenyi Ödön Magyar Hajózási és Yacht Egyesület helyeztetett ki 2005-ben egy új emléktáblát, amely azonban néhány nap után eltűnt a helyéről. Széchenyi emléke és áldozatvállalása ma már csak az arra járó magyar hajózók lelkében és emlékezetében él.

 
Lakatos Mihály

Megjelent a Magyar Idők 2016. május 7-i számában.